Salgs- og Leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og JustPrint og er til enhver tid gældende ved køb hos JustPrint. Ved hvert køb beder vi dig acceptere vilkårene i vores salgs- og leveringsbetingelser, og derfor opfordres du til at læse betingelserne grundigt igennem inden du køber varer hos os.

1 Tilbud og aftale
1.1. JustPrint indgår kun aftaler der omfatter bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. JustPrint anerkender ikke leveringsaftaler, som på et eller flere punkter fraviger nærværende leveringsbetingelser, med mindre JustPrint udtrykkeligt har godkendt afvigelser i enkeltstående tilfælde. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder ligeledes anvendelse selvom JustPrint skulle foretage leverancer til en kunde uden forbehold med hensyn til afvigende betingelser. Salgs- og leveringsbetingelser er gældende med mindre der foreligger anden udtrykkelig skriftlig aftale herom.
1.2. Med mindre andet er angivet, er tilbud bindende for JustPrint i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
1.3. Aftale er indgået, når:
1.3.1. Bestillerens accept af tilbud er modtaget af JustPrint
1.3.2. Når bestiller ordrer fra JustPrint hvilket anses for at være et tilbud om at afslutte en aftale. Aftalen anses for indgået, når der pr. e-mail til en bestiller sker en ordrebekræftelse fra JustPrint.
1.4. Bestilleren har til enhver tid pligt til at angive gyldig e-mailadresse, når han placerer en ordre. Endvidere skal e-mailadressen være gyldig, fra det øjeblik bestilleren placerer sin ordre til den endelige afslutning på ordren. Bestilleren må sikre sig mod justering af deres spamfilter (er offline/eller slået fra af udbyder), så han kan modtage e-mails fra JustPrint. Den angivne e-mailadresse er gældende også for fremtidige ordrer fra samme bestiller, og bestilleren har pligt til løbende at rette/opdatere sine data når/hvis disse ændres.
1.4.1. JustPrint er autoriseret, men ikke forpligtet, til at sende beskeder af enhver slags, også sådanne beskeder som er af essentiel vigtighed for det kontraktlige forhold og den korrekte behandling af kontrakten. Bestilleren kan ikke forlange, at beskeder gives telefonisk, pr. brev, fax. eller sms ej hellere bruge misfortolkning eller manglende information som årsag til reklamation, afbestilling el. lign., når JustPrint har sendt budskabet ud på e-mail jf. pkt. 1.1. samt pkt. 1.3.2.
1.4.2. Beskeder sendt fra JustPrint, som er sendt med e-mail til den af bestilleren angivne e-mailadresse jf. pkt. 1.1., er bestilleren ansvarlig for at modtage jf pkt. 1.4.. JustPrint er kun ansvarlig for overførselsfejl, hvis det er sket inden for JustPrints virkefelt. Bestilleren har tilladelse til at skaffe bevis, hvis de ikke har modtaget en besked, der er sendt til dem, som er uden for deres virkefelt.
1.4.4. Såfremt en bestiller angiver en afvigende leveringsadresse, anses aftalen alligevel indgået med den pågældende kunde. Skulle en kunde alene handle efter fuldmagt fra en tredjemand, anses aftalen for indgået, når fuldmagten er blevet fremlagt for JustPrint og JustPrint udtrykkeligt har bekræftet aftaleindgåelsen i forhold til denne tredjemand. I alle andre tilfælde er en afvigende leveringsadresse irrelevant for spørgsmål om aftaleindgåelse.
1.5. JustPrint er berettiget til at få betaling for udarbejdelsen af kreative arbejder herunder unikt/originalt materiale herunder skitser, layout, rentegning, tekst-og tekstforslag, skabeloner og lign.
1.6. Tilbuddet er betinget af, at:
1.6.1. Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt (preflight) som forudsat i tilbuddet samt at det af bestilleren fremsendte materiale svarer til de af JustPrint angivet retningslinjer og tilbud. Det gælder derudover at arbejdet ikke udføres i delleverancer i stedet for én samlet leverance som er forudsætning i tilbuddet.
1.6.2. Ved tryk kan flere forskellige trykopgaver komme på samme ark, og der kan derfor forekomme små farveafvigelser
1.7. JustPrint forbeholder sig ret til at afslå opgaver samt uden frist at aflyse allerede indgåede aftaler, såfremt det viser sig, at de leverede trykdata indeholder elementer, som er i strid med dansk lovgivning eller JustPrints etik.
2 Pris
2.1. Alle priser er ex. moms, fragt og administrationsgebyr.
2.1.1 De tilbudte priser gælder under det udtrykkelige forbehold, at de tilgrundliggende opgavedata ikke ændres. Skulle der forekomme ændringsønsker hos kunden, vil disse blive særskilt faktureret jvf. pkt. 2.5.
2.2. Forsendelsesomkostninger indeholder udelukkende omkostningerne ved én forsendelse til den angivne leveringsadresse.
2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er JustPrint berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. JustPrint forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er JustPrint berettiget til at kræve betaling for overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
2.6. JustPrint er derudover berettiget til at kræve betaling for:
2.6.1. Arbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet JustPrint, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt eller at bestilleren foretager rettelser og/eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
2.6.2. Overarbejde eller andre uforudsete forhold, som påfører JustPrint en merudgift efter aftalens indgåelse. Bestilleren orienteres herom så snart JustPrint er blevet opmærksom på pågældende merudgift.
2.6.3. JustPrint kan foretage bestilling af forsikringen på bestillerens vegne, hvis denne ønsker det. Forsendelsesomkostninger indeholder udelukkende omkostningerne ved én forsendelse til den af bestillers angivne leveringsadresse. Forsendelsesomkostninger fra JustPrints adresse og til den af bestillers angivne adresse påhviler udelukkende bestiller.
2.7. JustPrint sender udelukkende regninger pr. e-mail med kvalificeret elektronisk signatur. Disse regninger berettiger til fradrag med hensyn til skat og moms. Med bestillers ordre, og dermed opfordring til aftaleafslutning, erklærer bestiller sig indforstået med denne form for fakturering.
3 Levering
3.1. Angivne leveringstider og evt. leveringsomkostninger gælder kun for leverancer inden for Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. Alle angivne dage er arbejdsdage. Alle angivne leveringstidspunkter er ikke faste tidspunkter. Såfremt et fast tidspunkt skal anses for at være aftalt, må dette udtrykkeligt være bekræftet af JustPrint på særskilt skrift. Oftest er angivne leveringstidspunkter udtryk for planlagte, men ikke bindende udleveringstidspunkter. Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, bestemmer JustPrint leveringstidspunktet.
3.2. Levering finder sted på det med bestilleren aftalte tidspunkt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer jf. pkt. 3.3. Leveringstiden anses som overholdt, såfremt varen har forladt JustPrint eller dennes underleverandørers fremstillingssted og/eller når varen meldes afsendelsesberedt. Alle angivelser forudsætter dog, at bestillers egne leverancer er præsteret rettidigt, herunder også fornødne data jf. pkt. 3.3.
3.3. Forsinkes eller forhindres levering grundet bestillerens handling eller undladelse eller de i pkt. 9. nævnte omstændigheder, har JustPrint ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovenstående bevirke, at opfyldelse af JustPrint leveringsforpligtelser fordyres for JustPrint, er JustPrint forpligtet til at gennemføre leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af JustPrint beregnede merpris.
3.4 JustPrint kan ikke holdes ansvarlig for gods fra det tidspunkt det har forladt JustPrint lokaler eller dennes samarbejdspartneres lokaler. Alle forsendelser sker for bestillerens egen regning og risiko jf. pkt. 2.6.4.
3.5. Skulle JustPrint ikke overholde et aftalt leveringstidspunkt, er bestiller forpligtet til at give en ny rimelig leveringsfrist til JustPrint. Først hvis denne nye leveringsfrist ikke overholdes, kan bestiller træde ud af aftalen.
4 Risikoovergang
4.1. Såfremt bestiller er erhvervsdrivende, går risikoen for en tilfældig destruktion eller beskadigelse af en vare over på bestilleren med overgivelsen til forsendelse hos den pågældende transportør. Dog går risikoen senest over på bestilleren når den pågældende vare forlader produktionsstedet. Dette gælder uafhængigt af hvem der bærer forsendelsesomkostningerne og også uafhængigt af, om befordringen sker ved JustPrint egne medarbejdere.
5 Betaling
5.1. Såfremt bestiller foretager en bestilling via JustPrint og ikke andet følger af ordrebekræftelsen/aftalen, forfalder bruttoslutprisen til betaling umiddelbart efter aftalens indgåelse. Ved betaling med betalingskort hæver vi ordrens beløb med det samme. Ved andre handler sker betaling, med mindre andet er aftalt, senest 14 dage netto efter fakturadato.
5.2. Omkostningerne ved betalinger og overførsler samt evt. bankgarantier påhviler bestiller.
5.3. Ved for sen betaling påregnes 2 % i rente pr. påbegyndt mdr. fra forfaldsdagen samt 100 kr. i rykkergebyr.
5.4. Efter anmodning fra JustPrint er bestilleren til enhver tid forpligtet at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen om bankgaranti efter aftalen er indgået, er JustPrint forpligtet til at afholde udgiften forbundet hermed.
6 Ejendomsret, ophavsret m.v.
6.1. Frem til endelig betaling forbliver alle varer fra JustPrint dennes ejendom.
6.2. Med mindre andet skriftlig er aftalt, tilfører ophavsretten til alle arbejder udarbejdet af JustPrint og dennes ansatte mm. herunder skitser, layout, rentegning, tekst-og tekstforslag, skabeloner og lign. JustPrint og må ikke uden dennes godkendelse overlades til tredjepart.
7 Markedsføring
7.1. Som kunde hos JustPrint kan din e-mail-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.
7.2. Din mailadresse vil aldrig blive videregivet eller solgt til tredjemand og du modtager kun relevant information fra JustPrint og dennes søsterselskaber. Der sendes max 2 nyhedsbreve ud pr. mdr. og du kan til enhver tid afmelde dig denne service.
8 Trykdata og test af data
8.1. JustPrint udfører udelukkende trykopgaver på grundlag af de trykdata, der overføres fra bestiller. Ved afvigelse fra de af JustPrint angivne dataformater og dertilhørende specifikationer yders der ikke garanti for fejlfri leverance. Ansvaret for at overførte trykdata er i overensstemmelse med de af JustPrint angivne dataformater og dertilhørende specifikationer påhviler udelukkende bestiller. JustPrint tjekker ikke dette. Enhver risiko i forbindelse med fejl i trykresultaterne som følge af problemer med trykdata eller specifikationer, er udelukkende bestillers.
8.1.1. Hvis bestiller udtrykkeligt ønsker det, kan JustPrint bearbejde materialet på baggrund af andre formater end de nævnte i dataformater og dertilhørende specifikationer. Såfremt der ved konvertering af sådanne data opstår fejl, er disse fejl udenfor JustPrint garanti og risikoen for sådanne fejl bærer bestiller derfor selv.
8.2 Bliver trykdata ikke overført i CMYK-modus, så kan Just Print konvertere disse. Ved konvertering fra RGB-data eller ICC farveprofiler kan der opstå farveafvigelser i forhold til originaler, og sådanne afvigelser er bestillers risiko. Med fremsendelse af trykdata i anden modus end CMYK erklærer bestiller udtrykkeligt, at konverteringsrisikoen er bestillers.
8.3. For Softproof og Paperproof skal bestillere foretage følgende kontrol af trykdata og på følgende vilkår:
8.3.1 JustPrint stiller proofs til rådighed som tillægsydelse. Et screenproof giver en visuel gengivelse af trykkedataene af høj kvalitet. Et paperproof er en farveægte simulering af trykkeresultatet på papir. Når der bestilles proofs, er den aftalte leveringstid kun bindende, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:
8.3.2. Screenproofet skal være godkendt af bestiller senest 3 timer efter modtagelsen af mailen med den vedhæftede datafil.
Paperproofet skal være godkendt af bestiller senest kl. 10 den næste arbejdsdag efter leveringen af paperproofet. Hvis der afgives en ekspresbestilling af paperproofs, skal godkendelsen meddeles senest kl. 12 på samme arbejdsdag, som paperproofet afleveres til bestiller. Hvis godkendelsen først fremkommer senere, forlænges leveringsdatoen med 1 arbejdsdag for hver påbegyndt arbejdsdag. Bestiller bekræfter i og med, at proofet godkendes, at kundedataene er korrekte i den form, der kommer til udtryk gennem proofet. Hvis proofet afvises, skal bestiller sende reviderede trykkedata til JustPrint. I sådanne tilfælde bliver leveringsfristen, som bestiller oprindeligt havde valgt, at gælde på ny fra det tidspunkt JustPrint modtager de reviderede data. Modtager JustPrint de reviderede data uden for normal arbejdstid, gælder den nye leveringsfrist fra den først kommende arbejdsdag kl. 08.00.
9 Mangler
9.1. JustPrint har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, prøvetryk og el. lign..
9.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation, beretter ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
9.3. JustPrint har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end JustPrint, har JustPrint ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens eller den af JustPrint underleverandører leveringsbetingelser.
9.4. Er leverancen mangelfuld, påhviler det bestilleren straks at reklamere herom. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren senere end 8 dage fra levering, mister bestilleren retten til at gøre manglen gældende. JustPrint er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
9.4.1. Såfremt JustPrint efter en fastsat efterfrist ikke erstatningsleverer eller udbedrer, eller såfremt udbedringen mislykkes, så kan bestiller træde tilbage fra kontrakten eller forlange et forholdsmæssigt afslag, dog højst det af bestilleren betalte oprindelige beløb.
9.4.2. Såfremt alene en del af leverancen lider af en mangel, er bestiller ikke berettiget til at træde tilbage fra den samlede leverance.
9.5. JustPrint kan ikke gøres ansvarlig for fejlplacering af indlagte elementer herunder diverse merchandise og lign., såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet nøjagtig instruktion om disses placering eller hvis disse er fejlbehæftede.
10 Ansvar
10.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har JustPrint intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
10.1.1. Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed som JustPrint ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, krig, terror, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation eller andre forhold jf. pkt. 10.2.
10.2. Yderligere anses følgende forhold som force majeure og kan ikke påberåbes som forsinkelsesgrund eller umulighedsgrund:
10.2.1. Strejker, lockouts, offentlige anordninger, krig, ekstreme vejrforhold ligesom andre ekstraordinære forhold, som ligger udenfor JustPrints kontrol og som forsinker eller gør en leverance umulig. Sådanne omstændigheder berettiger JustPrint til at udskyde fristen for leverancerne eller evt. helt at aflyse sådanne leverancer. JustPrint må dog uden ophold oplyse bestilleren om sådanne forhold.
10.2.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 10.1.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
10.3. JustPrint hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 10.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
10.4. JustPrint har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager JustPrint sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren JustPrint skadesløs for et sådant ansvar.
10.4.1. JustPrint har ikke nogen indflydelse på de færdigtrykte resultater. Bestiller garanterer overfor JustPrint at være retmæssig ejer af alle rettigheder til at udnytte, videregive og offentliggøre de overførte trykdata, specielt med hensyn til tekst- og billedmateriale. Bestiller alene hæfter for, at der ikke sker nogen krænkelse af tredjemands rettigheder, og at indholdet af disse tryksager ikke strider mod nogen lovgivning. Bestiller friholder i enhver henseende JustPrint , såfremt der måtte vise sig at være tale om krænkelser af tredjemands rettigheder af enhver art.
10.5. JustPrint kan ikke gøres ansvarlig for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, og lign. som ikke er ejes af JustPrint, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på løsning af en opgave eller opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, JustPrint har udført eller arbejder som opbevares af JustPrint mens denne afventer endelig betaling af bestiller. JustPrint er dog ansvarlig såfremt det kan godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af JustPrint. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Ønskes indleveret materiale retur skal JustPrint gøres tydeligt opmærksom på dette ved levering af materialet – herudover skal det leveres med frankeret returemballage.
10.6. JustPrint kan ikke gøres ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion og/eller produkter som kommer i berøring med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra JustPrint side er handlet med grov uagtsomhed.
10.7. I tilfælde af at JustPrint bliver pålagt et ansvar over for tredjemand i anledning af en erhvervstingskade, der rækker ud over de fastsatte grænser for JustPrint ansvar, er bestilleren pligtig til at holde JustPrint skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger og lign..
11 Forsinkelse
11.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1. samt pkt. 3.3. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.
12 Underleverandører
12.1. JustPrint er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.
13 Købeloven
13.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.
13.2 Ifølge Dansk lovgivning herunder Købeloven, gælder den normale fortrydelsesret på 14 dage ikke hos JustPrint, da alle vores produkter hører under specielt fremstillede varer.
13.3. Såfremt en bestemmelse i disse almindelige betingelser af en eller anden grund måtte være eller bliver ikke gældende, så er alle øvrige bestemmelser fortsat gældende.
Firmaoplysninger Justprint.dk JustPrint ApS CVR-nummer: 38554662 Adresse: Depotvej 1, Stenstrup Postnummer og by 4700 Næstved

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Lær mere